Bergön


Man når Bergön genom att från Umeå färdas söderut längs Obbolavägen 9 kilometer till Bergöbron. Strax efter denna finns en parkeringsplats, strax intill Bergöberget varifrån man får en god överblick över området. Härifrån har man även god uppsikt över sträcket vår och höst- och klara dagar bör man spana efter rovfåglar från denna bergknalle.

Vill man bara överblicka den grunda Västerfjärden färdas man längs Obbolavägen ytterligare ca 800 meter och parkerar sin bil lämpligt för att inte stöta sig med de fritidshusägare som finns i området. Vid skylten Berga promenerar man grusvägen fram till dess man når fjärden, men se till att ej beträda stugtomterna! Ett annat alternativ är att gå ned längs grusvägen på motsatta sidan Obbolavägen, vid skylten Väderhällan, för en promenad ut till det verkliga älvdeltat.

Natur

Rödspov

Umeälvens deltaområde befinner sig i en ständig förändringsprocess. Det slam som transporteras med älven lägger sig i området och nya bankar uppstår efter hand. Parallellt sker skogbildning på de öar som varit exponerade lite längre och förbuskning sker snabbt på de av älvsediment bildade av landhöjningen uppstigna öarna. Fräken, starr och ställvis säv dominerar i deltat och längs stränderna al, sälg och viden. På de lite större öarna börjar granen alltmer ta över.

Häckfåglar

Skäggdopping, bläsand, stjärtand, årta, skedand, bergand, brushane, dvärgmås, skrattmås, silvertärna, mindre hackspett, grönsångare, svarthätta, sävsångare, gulärla och rosenfink.

Vårsträcket

Vid månadsskiftet april/maj börjar de grunda vattnen i området bli isfria och omedelbart infinner sig sim- och dykänder i tusental. Främst bläsand och kricka, men även vigg och storskrake kan ses i imponerande antal. Vid samma tid rastar stora gåsflockar i Västerfjärden, främst sädgäss, men även enstaka bläs- och spetsbergsgäss ingår varje år och ännu någon enstaka fjällgås. Brushanar kan många år räknas i tusentalet ex och vadare som svartsnäppa, grönbena och gluttsnäppa är påfallande talrika. Uppifrån Bergöberget kan under senare halvan av april ett många gånger imponerande fjällvråksträck studeras.

Höststräcket

Under sensommaren och förhösten samlas sim- och dykänder i stora flockar, medan vadarna ofta uteblir eftersom vattenståndet ofta är så högt att inga vadarbankar ligger exponerade under deras sträckperioder. Redan från mitten av augusti och ända in i november är det vid klart väder givande att spana efter rovfågel från Bergöberget. Pilgrimsfalk ses i september och kungsörn i oktober-november.

Tillfälligt

Brun glada, dvärgörn, örnvråk, röd glada, större och mindre skrikörn, dammsnäppa, tereksnäppa, svartbent strandpipare, taggstjärtseglare, vitryggig hackspett (häckade 1995) och busksångare.

Karta


Till Degernäs | Åter till Fåglar i Umeå | Till Villanäs


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik