Gran


Hämpling

Tre kilometer väster om Umeå centrum, vid den urgamla Häradsvägens östra delar, ligger ett harmoniskt jordbrukslandskap som benämns Gran. Området inramas i söder av Umeälven som bildar en naturlig sträckled for många arter. Man besökar Gran till fots eller till cykel och ser till att hunden, om sådan medtages, hålles kopplad - området har nämligen en god harstam och får i hage.

Natur

Det småskaliga jordbrukslandskapet sätter sin prägel på fågellivet, liksom Umeälven som bildar ett intressant grund i jämnhöjd med Gran. Skogsdungar bryter av de odlade partierna. Slyrika områden finns närmare älven. Om våren är vakarna i älven rika på änder i samband med islossningen. Ett äldre skogsparti finns i Hulteskogen. Bisamråtta och bäver finns längs stränderna.

Häckfåglar

Mindre strandpipare, hornuggla (under sorkår), mindre hackspett, grönsångare, törnsångare, härmsångare, törnskata, hämpling och rosenfink.

Vårsträcket

En hel del sädgäss ses under april. Rikligt med sim- och dykänder sträcker längs älven och rastar i slutet av april och maj, bland annat sjöorre och salskrake. Sothöna rastar ofta i älven under våren. Rovfågelsträcket under våren är måttligt, men ibland ses fjällvråk i högre antal. Stenfalk och blå kärrhök är dagliga gäster andra halvan av april. Ljungpipare och brushane ses fortfarande i relativt riklig omfattning i maj. Lappsparven är allmän under vårsträcket.

Höststräcket

Ett mycket rikt tättingsträck tar sin början i augusti, med dominans av gulärla och trädpiplärka. Snart blir även arter som blåhake, rödstrupig piplärka och videsparv vanliga och är det till mitten av september. Under sensommaren noteras många år vadare som kustpipare, spovsnäppa, småsnäppa och senare i september kustsnäppa. Stora kanadagåsflockar rastar hela hösten i älven, ibland med inslag som fjällgås eller vitkindad gås.

Tillfälligt

Storskarv, gravand, rödhuvad dykand, större skrikörn, glada, brunglada, aftonfalk, kornknarr, tereksnäppa, kentsk tärna, tobisgrissla, turturduva, biätare, kungsfiskare (tre gånger), härfågel, vitryggig hackspett, gråspett, forsärla, busksångare, lundsångare, rosenstare, gulhämpling, dvärgsparv och kornsparv.

Övrigt

Redan Linné besökte Gran, under sin lappländska resa, då han var på visit hos landshövdingen som på den tiden hade sitt residens här. Bisamråtta och bäver finns längs stränderna och rådjur håller på att etablera sig i området.


Till Backens kyrka | Åter till Fåglar i Umeå | Till Prästsjön


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik