Prästsjön, Baggböle


Skrattmås

Man når lokalen enklast genom att stanna vid E 12 mitt för Prästsjön, cirka 7 kilometer väster om Umeå. Prästsjön har valts ut som representant för de få fågelsjöar som finns runt Umeå. Redan i början av 1930-talet upptäcktes det rika fågellivet i denna sjö och den var populärt utflyktsmål fram till 1960-talet. Även om ökad igenväxning och kraftigt minskad vattenspegel påverkat fågellivet i menligt, finns ännu en del att hämta. Restaureringar med bl a fågeltorn planeras, vilka förhoppningsvis ger sjön ett Iyft mot forna höjder.

Natur

Det nybyggda Umedalsområdet går med sina bostäder bara några hundra meter från sjöns östra sida, men en skogsridå verkar ändå skydda fågellivet effektivt. I väster intensivbrukade fält. Runt delar av sjön strandbjörkskog och i nordost lite äldre blandskog. Bred starrzon runt vattenytan, vilken under sommaren till stor del täcks av näckrosor.

Häckfåglar

Svarthakedopping, bläsand, kricka, vigg, sothöna (vissa år), skrattmås (tät koloni), gluttsnäppa, grönsångare och rosenfink.

KartaVårsträcket

En hel del änder rastar efter islossningen, exempelvis stjärt- och skedänder och salskrake. Senare i maj ses ofta smalnäbbad simsnäppa. Flera fynd av årta finns.

Höststräcket

Från slutet av augusti rastar gott om blåhakar, rödstrupiga piplärkor och videsparvar, liksom en del lappsparvar runt sjön. Lärkfalk ses ofta i augusti-september.

Tillfälligt

Gråhakedopping, häger, dvärgbeckasin, rödspov, gräshoppsångare och mindre flugsnappare.Till Gran | Åter till Fåglar i Umeå | Till Röbäcksslätten


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik