Grössjöskogen


Endast några kilometer sydost om stadsdelen Carlshem, Umeå, ligger den kraftigt igenväxande Grössjön, förut en mycket god fågelsjö, men numer har fågellivet avtagit. Detta bl a sedan den stora skrattmåskolonin försvann. Men precis norr och nordväst om sjön ligger mycket gammal och orörd skog av allra intressantaste slag, med ett mycket rikt fågelliv. Man når denna skog bäst om man från vägen mot Yttertavle med kartans hjälp orienterar sig mot sjöns norra ände. Vandringsstigar har iordningställts i området.

Tjäder

Karta

Natur

Norr och nordväst om Grössjön finner man det största urskogslika område som står att finna i Umeås närhet. Grova tallar, granar och aspar dominerar och några måttligt stora hyggen nordost om stör inte nämnvärt den fina naturupplevelsen. Själva sjön bör även bevakas, då den ännu kan bjuda på en del. Rikmyren Storblomstermyren söder om sjön är botaniskt intressant.

Häckfåglar

Sångsvar, svarthakedopping, ormvråk, bivråk, duvhök, tjäder, järpe, skogsduva, tretåig hackspett, spillkråka, sparvuggla (troligen årligen), nötkråka, dubbeltrast och videsparv.

Sträckfåglar

Området är ingen större sträcklokal, utan det är tidiga morgnar i april och början av maj som Grössjöskogen med dess bofasta invånare visar sig från sin bästa sida.

Tillfälligt

Smådopping, brun glada, småfläckig sumphöna, lappuggla (har häckat) vitryggig hackspett (har troligen häckat) gråspett, lavskrika och bändelkorsnäbb.

Övrigt

Skeppssättning ca 2 km söder om sjön, följ skyltning från Yttertavlevägen. De finaste partierna av Grössjöskogen är naturreservat sedan 1997.Till Villanäs | Åter till Fåglar i Umeå | Till Umeå hamn


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik