Hörnefors


Omedelbart väster om den gamla nedlagda massafabriken i Hörnefors ligger en tämligen grund vik, rik på fiberbankar som hyser ett rikt fågelliv - Fabriksviken. En dryg kilometer österut ligger två fina, grunda vikarna på båda sidor om Megrundet, vilka också är värde ett besök, speciellt om våren.

Natur

Fjällvråk

Karta

Mänskliga aktiviteter påverkar i hög grad Fabriksviken med omgivningar, där fåglarna finns bland fiberbankar och runt och på den nedlagda soptippen. Kanske inte en skönhetsupplevelse men fågellivet är som regel påfallande rikt vår som höst. Öster om Megrundet finns en långgrund vik med sandrevlar och fin strandvegetation, med vass och sumpig alskog. Väster om Megrundet hittar man en grund vik bevuxen med säv och fräken.

Häckfåglar

Bland annat skedand, årta, mindre strandpipare och rödbena.

Vårsträcket

Hörnefors är vår och höst centrum för fjällvråkssträcket i Västerbotten och vårsträcket brukar kulminera sista aprilveckan. Pilgrimsfalk sträcker förbi varje år i april. Ovanligt stora ansamIingar av bergänder kan ses i området från maj-september, främst i Fabriksviken. Vadarna är rikligt representerade i maj och regelbundna ar smalnäbbad simsnäppa, myrsnäppa och myrspov. Gulärla är funnen i tusentalet ex i slutet av maj. Stora möjligheter till överraskningar och imponerande ansamlingar av änder och vadare, vid tillfälliga väderbakslag i maj och vid lågt vattenstånd.

Höststräcket

Mycket gott om rastande tättingar runt Fabriksviken från början av augusti. Mycket rikt och intressant rovfågelsträck passerar förbi området från början av september till slutet av oktober. Fjällvråkarnas kulmen nås i månadsskiftet september - oktober. Pilgrimsfalk, havsörn, kungsörn och brun kärrhök är regelbundna och flera fynd av jaktfalk föreligger, liksom av brunglada. Dvärgbeckasin rastar varje år i september - oktober innanför Fabriksviken, liksom kustpipare. Både bivråk och ormvråkar noterade i tresiffriga antal under hösten på en enda dag. Inte sällan går rovfågelsträcket längre in i landet och kan då ses från en höjd vid Håltjärnen, cirka två kilometer norr om Hörnefors. Arktiska vadare som kustsnäppa och spovsnäppa rastar ofta om sensommaren i området.

Tillfälligt

Mindre sångsvan, praktejder, alförrädare, svartbent strandpipare, vittrut, småtärna, vitryggig hackspett, stubbstjärtseglare, citronärla, flodsångare, höksångare och svart rödstjärt.Till Lillskärsudden | Åter till Fåglar i Umeå


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik