Lillskärsudden


Kärrsnäppor

Denna lokal har valts ut som representant för en typisk vadarlokal inom kommunen, tillika en av ytterst få som kan bjuda på långsträckta sandsträndar, och riktigt goda förhållanden för rastande vadare. Man når lokalen genom att färdas E4 söderut från Umeå, till Sörmjöle, där man tar av mot Norrmjöle. Efter cirka två kilometer finns skylt till Lillskärsudden.

Natur

Vid normalt eller lågt vattenstånd i havet vidsträckta sandrevlar. Öster om udden finns mycket trevliga, sanka strandängar. Även strandzonen väster om viken är värd ett besök. Annars dominerar fritidshusbebyggelse i omgivningarna och område är tämligen hårt exploaterat, liksom stora delar av kusten söder om Umeå. Dock är detta, närmast vattnet, ett av de bättre bevarade kustavsnitten inom kommunen.

Häckfåglar

Skäggdopping, skedand, bergand och mindre strandpipare hör till häckfåglarna.

Vårsträcket

Ute i Sörmjölefjärden rastar under våren ofta stora ansamlingar av lommar. Större strandpipare, kärrsnäppa och mosnäppa rastar allmänt i maj. Mer sparsamt smalnäbbad simsnäppa, myrsnäppa, myrspov och smalnäppa. Sjöorre- och alfågelflockar kan även rasta under maj, liksom många svarthake- och gråhakedoppingar. Gulärlan är mycket talrik i slutet av maj.

Höststräcket

På de fina vadarrevlarna rastar varje år i första halvan av september en och annan sandlöpare. Kustsnäppa, spovsnäppa är även regelbundna under höststräcket, ofta i månadsskiftet augusti/september. Rikligt med rovfåglar passerar över udden i september och stora, vackert formade ringduveflockar ses klara dagar på sträck mot sydväst. Kraftigt svalsträck äger rum under förhösten. Lokalen kan vara värd ett besök ända till isen lägger sig i Sörmjölefjärden.

Tillfälligt

Vitnäbbad islom, svartnäbbad islom, brun glada, fjällabb, gråspett, lappuggla och busksångare.Till Hössjö | Åter till Fåglar i Umeå | Till Hörnefors


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik