Tavlefjärden


Fiskljuse

I anslutning till byarna Inner- och Yttertavle finns den grunda och vegetationsrika Tavlefjärden. Från Innertavle-sidan går inga vägar ned mot fjärden, utan den nås lättast från Yttertavle by, där en mindre stig går från byvägen till fjärden. Dock är klarvattenytorna svåröverskådliga pga små höjdskillnader.

KartaNatur

Den grunda Tavlefjärden domineras av starr-, fräken- och kanske framför allt sävvegetation. Näckrosor blommar sommartid. Omgivande skogar delvis översvämmade om våren och på flera håll ar de förvånansvärt orörda. Detta gäller främst runt de norra delarna av fjärden. Dock går skogsbruket ganska hårt fram på många håll runt de mer sydligt liggande delarna av fjärden, där en del kalhyggen finns.

Häckfåglar

bläsand, bivråk, ormvråk, fiskgjuse, dvärgmås, tretåig hackspett, mindre hackspett, spillkråka, skogsduva och sävsångare.

Sträckfåglar

Under april sträcker många fjällvråkar över området, liksom ibland även sädgäss och tranor. Relativt tidigt bildas vakar i fjärden och sångsvanar och salskrakar infinner sig genast i april. Tranor ses ofta på fälten i Yttertavle. De hackspettrika markerna vid Tavelåns utlopp i Tavlefjärden måste besökas innan islossningen eftersom detta vattenrike sedan blir omöjligt att ta sig fram i när vårfloden kommer, om man inte är utrustad med kanot.

Tillfälligt

Spetsbergsgås, småfläckig sumphöna, svarttärna, vitryggig hackspett, gråspett och kärrsångare.Till Umeå hamn | Åter till Fåglar i Umeå | Till Täftehalvön


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik